Skip links
bursa ceza avukat

Suç Uydurma Suçu

Suç Uydurma Suçu

Suç uydurma suçuTCK 271 ilgili makamların gerçek olmayan bir olgu nedeniyle işlem yapmasına, emek ve mesai harcamasına ve sonucunda yargı birimlerinin itibar kaybetmesine neden olur. Suç uydurma suçunun oluşması için, fail tarafından herhangi bir somut zarara neden olunması aranmamıştır. Fiilin gerçekleştirilmesiyle tehlike doğmuş olur. Bu nedenle suç uydurma suçu soyut tehlike suçudur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 271’inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “ işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir”

Suç Uydurma Suçunda Fail Mağdur Ve Fiil

Suç uydurma suçunda fail bakımından aranan bir özellik bulunmamaktadır. Her gerçek kişi bu suçun faili olabilir. Mağdur bakımından ise zarar görenin toplum ve adliye olduğu görülecektir.

Suçun oluşması için yetkili makama ihbar fiilinin gerçekleştirilmesi gerekir. Yetkili makamın kapsamına sadece kolluk ve savcılık değil; valilik, kaymakamlık, konsolosluk ve elçilikler de girebilmektedir. Yetkili makama yapılmamış bir ihbar sonradan yetkili makama ulaşsa da suç oluşmamış olacaktır. Çünkü suçun unsurlarından biri, ihbarın yapıldığı makamın yetkili makam olmasıdır.

Suçun Değişik Görünümleri

Suç uydurma suçu, ihbarın yetkili makama ulaşmasıyla tamamlanır. İcra hareketleri tamamlandıktan sonra, fiilin yetkili makama ulaşmamasının önlenmesi halinde teşebbüs gerçekleşir.

Bir suçu birlikte işlediklerinden bahisle yetkili makama bildirimde bulunanlar, suç uydurma suçunu iştirak halinde işlemiş olurlar.

Suç uydurma suçu şikayete bağlı değildir. Resen soruşturma ve kovuşturma yapılır. Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Suç uydurma suçu ve diğer sorularınız için iletişim linkini kullanabilirsiniz.

Suç Uydurma Suçu Tazminat

Tazminat davası, haksız eylem sonucu uğranılan zararın giderilmesidir. Tazminat maddi ve manevi olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat, haksız eylem nedeniyle uğranılan ekonomik ve maddi zararlar adına istenilen zarardır. Manevi tazminat ise kişinin haksız eylem nedeniyle uğramış olduğu psikolojik buhranın tazmin edilmesidir. Tazminat davasında talep edilen miktar, uğranılan zararla eş değer olmalıdır.

Suç uydurma suçundan mağdur olan kişinin haksız eylem sonucu uğramış olduğu maddi ve manevi zararı talep edebilmesi mümkündür. Söz konusu suç ile kişinin işlemediği bir suçtan yargılanmasına neden olacak ve bu süreçte maddi ile manevi zarara uğrayacaktır.

Suç Uydurma Suçu Memur Olmaya Engel Midir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memurunun işlemiş olduğu suç nedeniyle memurluğa engel durumları belirtmiştir. Bir kimse kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan 1 yıl veya 1 yıldan daha fazla hapis cezası alır ise devlet memuru olamayacaktır. Eğer bu kişi memur ise memurluğuna son verilecektir.

Suç uydurma suçunun cezası 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Üst sınır 3 yıl olsa da alt sınır belirtilmemiştir. Mahkeme tarafından 1 yıldan daha kısa süreli hapis cezası verilir ise memurluğa engel bir durum teşkil etmeyecektir. Ancak suç uydurma suçundan verilecek 1 yıldan daha uzun hapis cezası memurluğa engeldir.

Suç Uydurma Suçu Şikayet Süresi

Şikayete tabi olan suçlar kanunda belirtilmiştir, şikayete tabi olması halinde soruşturma veya kovuşturma şikayete tabi tutulacaktır. Ancak suç uydurma suçu şikayete tabi suç değildir. Bu nedenle soruşturma, savcılık tarafından re’sen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Şikayetin geri çekilmesi veya şikayetçi olunmamasının yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Suç Uydurma Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlar kanunda belirtilmiştir. Uzlaşmaya tabi olan suçlarda savcılık soruşturma aşamasında, mahkeme ise kovuşturma aşamasında dosyayı uzlaşma bürosuna gönderecektir. Tarafların uzlaşma sağlaması halinde yargılama aşaması uzlaşma nedeniyle sona erecektir. Ancak suç uydurma suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecek, tarafların uzlaşma sağlaması yargılama aşamasına etki etmeyecektir.

Suç Uydurma Suçu Zamanaşımı

Suç uydurma suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava açılmamış veya dava açılmış olsa bile dava sonuçlanmaz ise zamanaşımının dolması nedeniyle dava hakkında düşme yönünde karar verilecektir.

Suç Uydurma Suçu Görevli Mahkeme

Suç uydurma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde görülecektir.

Suç Uydurma ve İftira Suçu Farkı

İftira suçu ile suç uydurma suçu, Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar bölümündedir ancak her ikisi aynı bölümde olsa da iki farklı suçtur. Suç uydurma suçu işlenmemiş bir suçu işlenmiş gibi göstererek yetkili makama bildirmektedir. Fakat iftira suçu, biri hakkında soruşturma başlatılmasını veya idari yaptırım sağlamak adına suç isnat edilmesidir.

Suç uydurma suçu nedeniyle mağdurun idari yaptırımla karşılaşması halinde fail cezalandırılmayacaktır. Ancak iftira suçu idari yaptırımı da kapsamaktadır. Bu nedenle her iki suç arasındaki fark isnat edilen eylem sonucunda yalnızca suç olup olmadığı noktasında ayrılmaktadır.