Skip links

İdare ve Vergi Hukuku

bursa idare avukatı
bursa idare avukatı

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. İdari yargılamanın amacı, Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olarak, idarenin hukuka uygunluğunu sağlamaktır.
İdare kamu gücünü kullanmak suretiyle faaliyette bulunarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerini etkileyecek işlemler yapar. İdari yargı idarenin kullandığı kamu gücü ile bireylerin temel hak ve özgürlükleri arasındaki dengede hukuka uygunluk denetimini yerine getirir.
İdarenin İdare Hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. İdarenin hukuka aykırı eylem, işlem ve sözleşmeleri hakkında açılan davalar; işlemler için iptal ve işlem, eylem ve sözleşmeler için zarar tazmini talepleriyle idari yargıda görülmektedir.

İdare Mahkemeleri

İdare mahkemeleri idari yargı teşkilatında genel görevli ilk derece mahkemeleridir. İdare mahkemeleri, vergi mahkemeleri görevine giren davalarla ilk derece Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki; iptal davalarını, tam yargı davalarını ve idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin uyuşmazlıkları çözümler.

Vergi Mahkemeleri

Vergi mahkemeleri genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler ile bunların zam ve cezaları ile kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili davaları görür. Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Hizmet Alanları

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak idare ve vergi hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz ;

  • Dava öncesi idareye başvuru hizmeti
  • İdari dava açılması ve yürütmeyi durdurma işlemleri
  • İptal ve tam yargı davası açılması
  • İdari işlem ve cezalara karşı iptal davası açılması
  • Memurlara ilişkin disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması ve idari dava açılması
  • Vergi cezalarına dava açılması
  • Vergi Zıyaı ve Usulsüzlük Davaları