Skip links

İcra ve İflas Hukuku

bursa icra avukatı
bursa icra avukatı

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amacıyla ilamsız - ilamlı icra takibi. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip işlemleri. Menfi tespit ve istirdat davalarının ikamesi. İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davasın açılması. Haciz, muhafaza ve satış işlemleri. Borca, imzaya ve takibe itiraz, icra takibinin iptalinin sağlanması. İflas ve iflas erteleme, konkordato süreçleri. İhalenin feshi ve istihkak davalarının açılması. İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları. Borcun ödenmesine yönelik protokol düzenlenmesi ve arabuluculuk görüşmeleri.