Skip links
sözleşme hukuku avukatı

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku Nedir ?

Tarafların haklarını ve yükümlülüklerini ortaya koyan hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasına sözleşme denilmektedir. En az iki kişi tarafından karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklaması olmalıdır. Sözleşme Hukuku, Borçlar Hukuku’nu temel olarak almakla beraber diğer hukuk dallarıyla da sıkı ilişki içerisindedir. Hukukumuza göre taraflar aralarındaki sözleşmeyi istedikleri şekilde serbestçe düzenleyebilirler. Kanunda geçerliliği bakımından ayrıca şartlar belirtilen sözleşme tipleri bu bakımdan istisnadır. Kişilik haklarına, ahlaka, hukuk kurallarına aykırı konuları barındıran sözleşmeler geçersizdir. Tüm bu düzenlemelerin sonucu olarak kanun koyucunun çizdiği sınırlar içerisinde kalmak suretiyle sözleşme düzenlemek mümkündür.

Sözleşmenin Geçerlilik Şartları Nelerdir ?

Öncelikle sözleşmenin kurulması için tarafların “esaslı noktalar” üzerinde anlaşması şarttır. Yani bir taraf öneride bulunduğu konuda diğer tarafın bu öneriyi kabul etmesi temel olarak sözleşmeyi oluşturan davranıştır. Sözleşmeler kuşkusuz hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Düzenleyeceğiniz veya imzalayacağınız sözleşme ilerleyen süreçte sizin haklarınızı güvence altına almanızı sağlamalıdır. Sözleşme imzalanmadan önce tüm hukuki sonuçları düşünülmeli ve yükümlülükler iyi denetlenmelidir. Sözleşmenin ihlali sonucunda tarafınızı zora sokan yaptırımlarla karşılaşabileceğiniz unutulmamalıdır. Bazı sözleşme tiplerinde kanun tarafından geçerlilik şartı getirilmiş olabilir. Örnek olarak taşınmaz sözleşmelerinin tapuda düzenlenmesi ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noterde düzenlenmesi gösterilebilir.

Sözleşmenin İhlali ve Sonuçları

Sözleşme süreci sorunsuz başlasa dahi ilerleyen süreçte problem yaşamamak adına sözleşmeye cezai şart içeren hükümler eklenebilir. Bir taraf sözleşmeden doğan sorumluluğundaki borçlarını ifa etmediği takdirde sözleşmeden dönebilir yahut sözleşmeyi feshedebilir. Dönme ve feshe ilişkin koşullar sözleşme içerisinde ayrıca belirlenebilir. Sözleşme içerisinde dönme veya feshe ilişkin bir belirleme yapılmadıysa Borçlar Kanunu Genel Hükümler uyarınca çözüme kavuşturulur. Tarafların kendi kontrolü dışında gelişen bazı durumlar veya şartlar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesinin söz konusu olduğu hallerde gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen bu durumdan ötürü borcunu ifa etmesi zorlaşan taraf ifa imkânsızlığı hükümlerine dayanarak fesih hakkını kullanabilecektir.