Skip links
Saglik Hukuku Bursa Avukat | Hukuk Bürosu Av. Erdem Özkan

Sağlık Hukuku Davaları

BURSA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

Sağlık Hukukunda Hekimin Sorumluluğu?

Sağlık Hukukunda Hekimin Sorumluluğu?

Sağlık hukuku, sağlık hizmetleri alanındaki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu hukuk dalı ile ilgilenenler bursa sağlık hukuku uzman avukatları, hastaneler, sağlık kuruluşları ve bireyler arasında yaşanan tüm hukuki süreçleri takip ederler. Sağlık hukuku, sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklık veya ihmali olan sorumlu kişileri cezalandırmayı hedefler. Bu nedenle, sağlık hizmeti sunan bir hekimin sorumluluğu büyüktür.

Sağlık hizmeti sunan her hekim, tıbbi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda, tüm hastalarına en doğru ve uygun tedaviyi sağlamak zorundadır. Bu nedenle, sağlık hukuku avukatılarının en sık karşılaştığı dava türleri arasında tıbbi hatalar yer almaktadır. Tıbbi hatalar, hastanın sağlığına zarar verecek şekilde yapılan hatalı bir işlemdir. Hekimler, hastaların yaşamını kurtarmak için ellerinden geleni yapmak zorundadır. Ancak, yanlış müdahaleler, durumun kötüye gitmesine neden olabilir.

Bu nedenle, doğru tanı konulmadığı veya uygun tedavi yapılmadığı takdirde, hekimler sağlık hukuku kapsamında sorumlu tutulabilirler. Malpraktis davaları, tıbbi sorumsuzluk, tıbbi hata ve ihmaller vb. konularda açılmaktadır. Tıbbi bir hatanın kanıtlanması oldukça zordur. Bu nedenle, bir sağlık hizmeti alanında çalışan bir hekim, doğru bir şekilde bilgilendirilmeli ve

 • uygun bir tedavi sağlama sorumluluğu,
 • hastanın sağlık durumunu sürekli izleme sorumluluğu,
 • hastaya doğru bilgi verme sorumluluğu,
 • hasta mahremiyetine saygı gösterme sorumluluğu vb.

gibi sorumlulukları üstlenir.

Hekimlerin sağlık hukuku kapsamında sorumlulukları oldukça önemlidir. Herhangi bir zararın önlenmesi için hekimler, tıbbi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda hareket etmelidirler. Hekimlerin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalarda, hak arama sürecinde

 1. doğru ve kesin kanıtlara dayalı olarak hareket edilmelidir,
 2. hastanın kayıplarının tespiti ve telafisi sağlanmalıdır,
 3. hasta hakları ihlal edildiği takdirde bu ihlaller tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır.

Tüm bu işlemler sağlık hukuku kapsamında gerçekleştirilir. Bu nedenle, bir malpraktis avukatı, sağlık hukukundaki tüm mevzuatları bilerek, sağlık hizmeti alanlarının haklarını mümkün olan en iyi şekilde savunabilir.

Ceza Hukuku Bakımından Sağlık Hukuku

Hekim hatası, malpraktis nedeniyle oluşan zararlar açısından zarara uğrayanın hem hukuki hem de cezai bakımdan haklarını arayabilecektir. Bu makalede hatalı tıbbi uygulama nedeniyle hekimin cezai sorumluluğu anlatılacaktır.

Ceza hukuku bakımından ilgilinin rızası varsa ortada bir hukuka uygunluk nedeni söz konusudur ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır. Ancak ilgilinin rızası sağlık hukuku bakımından nasıl mevcut sayılacaktır? Sağlık hukuku bakımından ilgilinin rızasının bulunduğunun kabulü için daha önce de açıklandığı üzere;

Doktorun müdahalesinin tedavi amacıyla olması

Müdahalenin tıbbi standartlara ve gerekliliklere uygun olması

Hastanın muhtemel risk ve sonuçlarla ilgili bilgilendirilmesi

Hastanın tüm bu hususlara karşı beyan/rıza açıklayabilecek ayırtım gücüne sahip olması şarttır

Bu hususların bulunmaması halinde ortada bir rıza olmayacaktır ve bir zarar varsa hekim açısından kasten öldürmekasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama taksirle öldürme, taksirle yaralama suçları oluşabilecektir.

Ceza hukuku bakımından sağlık hukuku, hekimler, diş hekimleri, eczacılar ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarının aleyhine işleyebilir. Suç olarak nitelendirilen eylemlerde bulunanlar, sağlık hukuk ve ceza hukuku çerçevesinde yargılanır. Ceza hukuku bakımından sağlık hukuku alanındaki davalar, malpraktis, tıbbi ihmal, yanlış teşhis, ölüme sebep olma, bilinçli tıbbi müdahale yapma, zehirli ilaç vermek gibi konularda görülebilir.

 • Malpraktis: Hekimin, hastasına karşı ihmalkar davranışlarını kapsayan bir yasa ihlali.
 • Tıbbi ihmal: Doğru teşhis konmaması, tedavi sürecinde yapılan hatalar, hastanın izni olmadan yapılan müdahaleler gibi durumları kapsar.
Malpraktis DavalarıTıp Dilinde Komplikasyon Nedir?
Birçok hasta, malpraktis davalarında mağdur olmaktadır. Hekimler, hastalarına karşı küçük bir hata yapsalar bile ciddi suçlamalarla karşılaşabilirler.Komplikasyonlar, bir hastalık ya da tedavi süreci sırasında meydana gelen beklenmedik yan etkilerdir. Bu olumsuz etkiler, sağlık hukuku açısından incelenir.

 

Sağlık Hukuku Davaları: Hangi Konularda Görülür?

Sağlık Hukuku Davaları: Hangi Konularda Görülür?

Sağlık hukuku, sağlık sektöründe yaşanan hukuki sorunların çözümüne odaklanan bir alanıdır. Sağlık hukuku davaları ise bu sorunların yargı mercileri önünde çözüme kavuşturulduğu davalardır. Bursa sağlık hukuku uzman avukatlar, müvekkillerine bu tür davalar konusunda yol göstermektedirler.

Sağlık hukuku davaları, geniş bir yelpazede karşımıza çıkar;

 • Bunlardan biri de hizmet bedeli davalarıdır. Bu davalar, hastaneler, poliklinikler ve doktor vb. sağlık kuruluşlarının hastalardan aldığı ücretlerin hukuki yönleriyle alakalıdır. 
 • Bir diğer sağlık hukuku davası tıbbi hatalardır. Bu tür davalar, bir doktor veya sağlık çalışanının bir hasta ya da hasta yakınının hayatına verdiği zarar nedeniyle açılır. Bu durum malpraktis davalarını da içermektedir.
 • Sağlık hukuku davalarının bir diğer türü, çevresel sağlık davalarıdır. Bu davaların konusu, çevrenin insan sağlığına zarar vermesi ile ilgilidir. Bu tür davalar, kamu otoritelerinden kaynaklanan hataların hukuki yönünü de kapsamaktadır.
Sağlık Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetler:
Bursa sağlık hukuku uzman avukatı olarak müvekkillerimizin tıbbi hatalar nedeniyle maruz kaldıkları hukuki sorunlara yardımcı oluyoruz.
Sağlık hukuku davaları konusunda bursa malpraktis avukatları olarak müvekkillerimizin haklarını adil şekilde savunuyoruz.
Çevresel sağlık davaları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sağlık hukuku davalarının konuları oldukça geniştir. Bu nedenle, söz konusu davalar için sağlık hukuku avukatıyla çalışmak oldukça önemlidir. Bu sayede müvekkiller, haklarını savunarak adil bir şekilde sonuç almaları mümkün olacaktır.

Sağlık Hukuku İhlalleri: Nelerdir?

Sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek sorunların çözümüne yardımcı olan bir hukuk dalıdır. Bu sorunlar arasında sağlık hukuku ihlalleri de yer almaktadır. Sağlık hukuku ihlalleri, sağlık hizmetinden faydalanan kişinin haklarına zarar veren davranışlar veya ihmallerle ilgilidir.

Bursa sağlık hukuku uzman avukat, sağlık hukuku ihlalleri konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Bu avukatlar, sağlık hukuku ihlalleri davalarında müvekkillerine yardımcı olur ve haklarını korur. Ayrıca, sağlık hukuku ihlalleri konusundaki yasal gereklilikleri bilmeleri gerektiği için, danışmanlık hizmetleri de sunabilirler.

Malpraktis davaları, sağlık hukuku ihlalleriyle ilgili en yaygın hukuk davalarından biridir. Bir malpraktis davası, bir hekimin veya sağlık kuruluşunun, tedavi sırasında hastaya zarar verme nedeniyle sorumlu tutulduğu bir davadır. Malpraktis davaları, hastanın yanlış teşhis veya tedavi nedeniyle zarar gördüğü durumlarda açılabilir.

 • Bir hekimin yanlış teşhis koyması
 • Hasta bilgilerinin gizliliğini ihlal etmek
 • Bir ilaç hatası yapmak
 • Ameliyat sırasındaki bir hata

Bunlar, sağlık hukuku ihlalleri konusunda açılacak davaların örnekleri arasında yer almaktadır. Sağlık hukuku ihlalleri, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle, sağlık hukuku avukatı, bu davaların çözümüne yardımcı olmak için hayati bir rol oynamaktadır.

Tedavi Hataları Ve Sağlık Hukuku Davaları

Tedavi Hataları Ve Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık hukuku, tıbbi uygulamaların ve sağlık hizmetlerinin yasal düzenlemelerini kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu alanda çalışan avukatlar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, tedarikçileri, hastalar ve hastaların aileleri arasındaki hukuki ilişkilerde rol alır. Bursa sağlık hukuku uzman avukat olarak, tedavi hatalarıyla ilgili davaların yanı sıra malpraktis davaları, tıbbi ihmale yönelik şikayetler gibi birçok dava ile ilgilenen bir avukat hizmeti sunuyorum.

Tedavi hataları, tıbbi hatalar olarak da adlandırılır ve birçok nedenle ortaya çıkabilir. Bazı hatalar iyileşmeyi geciktirebilirken bazıları daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Tedavi hatalarından kaynaklanan hasarlar, tazminat taleplerine neden olabilir. Bunların çoğu sağlık hukuku avukatı tarafından ele alınır.

 • Bir hastanın kendisine zarar vermeden önce elindeki tüm bilgiler doğru bir şekilde alınmalıdır.
 • Tedavi sürecindeki tüm uygulamalar, en son tıbbi gelişmelere ve araştırmalara uygun bir şekilde yapılmalıdır.
 • Hastanın iyileşme sürecini kısıtlayan komplikasyonlar önlenmelidir.

Birçok tedavi hatası, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirmediği zaman ortaya çıkar. Bu nedenle, hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık hukukunda belirlenen tüm standartlara uymaları önemlidir. Bu standartlara uymayan sağlık hizmeti sağlayıcıları, davalarla karşı karşıya kalabilirler. Tedavi hataları, sağlık hizmeti sağlayıcısının ihmalinin bir sonucu olarak ortaya çıktığında, hasta ya da hasta yakınları tazminat talep edebilir.

Sağlık hukuku davaları, bu tür komplikasyonlar ve diğer sağlık hizmetlerindeki hatalar sonrasında meydana gelen tıbbi sorunlarda hastaların haklarını ve tıbbi hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini ele alan davalar anlamına gelir. Malpraktis davaları da dahil olmak üzere tedavi hatalarına yönelik birçok dava da sağlık hukuku uzman avukatların uzmanlık alanına girer.