Skip links
bursa ceza avukatı

Kasten Öldürme Suçu Cezası Nedir?

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu, Tck 81, madde metni, madde gerekçesi, Tck 81/1 kasten öldürmeye teşebbüs şartları ve cezası, kanun kanun koyucu tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçlar adlı ikinci kısmında yer alan birinci bölümde Hayata Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçund

Kasten Öldürme Suçunun Şartları Nelerdir?

 • Kasten öldürme suçu ancak yaşayan bir kişiye karşı işlenebilir.
 • Kasten öldürme suçu, doğrudan kast veya olası kastla işlenebilir. Bu durumda fail, suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket etmelidir.
 • Kasten öldürme suçu, neticeli bir suç tipidir. Hareket ile netice arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır.

Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsurları Nelerdir?

Kasten öldürme suçunun maddi unsurları; fail, mağdur ve hareket olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.

Fail                 : Herkes bu suçun faili olabilir. Fail suçu bizzat kendisi işlemek zorunda değildir. Bu suç bir hayvana, üçüncü bir kişiye veya mağdura da yaptırılabilir.

Kasten öldürme suçu, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, bu suça karışan herkes müşterek fail olarak sorumlu tutulur.

Mağdur         : Yaşayan herkes kasten öldürme suçunun mağduru olabilir. Ölmüş bir kişiye karşı kasten saldırı eylemi gerçekleştirilmesi halinde, bu eylem ölümcül nitelikte bile olsa, işlenemez suç olur ve öldürme suçu meydana gelmez.

Yaşam, bireyin doğumuyla birlikte başlar. Bu yüzden doğmamış cenine karşı da kasten öldürme suçu işlenemez. Bu durumda, şartlar gerçekleşmişse, çocuk düşürtme suçu veya çocuk düşürme suçu söz konusu olur.

Mağdurun şahsında hata yapılması suçun meydana gelmesini engellemez, kasten öldürme suçu gerçekleşmiş olur. Mesela, failin Ali’yi öldürmek isterken Berk’i öldürmesi kasten öldürme suçunun gerçekleşmesine engel değildir.

Mağdurun sıfatı bu suçun nitelikli halinin oluşmasına etkili olabilir, bu durumda verilecek cezanın daha ağır olabilir. Mesela mağdurun; gebe olması, failin altsoyu, üstsoyu, eşi veya kardeşi olması, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bu suçun mağduru olması halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve verilecek ceza ağırlaştırılmıştır.

a kişilerin yaşam hakkı korunur. Kasten öldürme suçunun şartları ve unsurları TCK md. 81’de belirtilmiştir.

TCK 81 (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Hareket          : Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur. Yani bir başkasının hayatını sonlandırmaya elverişli herhangi bir hareket bu suçu oluşturabilir.

“Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için, hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yani, failin fiilinden dolayı değil de başka sebepler yüzünden mağdur ölmüşse faili kasten öldürme suçundan sorumlu tutmak hukuken mümkün değildir. Örneğin fail mağduru bıçakla yaralıyor ancak mağdur yaralanma nedeniyle değil, başka bir mevcut hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyorsa fail açısından kasten öldürme suçu meydana gelmez.” (Yaşar/Gökcan/Artuç, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2014)

İşlenen fiil neticesinde mağdur ölmezse kasten öldürme suçu gerçekleşmez. Bu durumda kasten öldürmeye teşebbüsten bahsedilir.

Kasten Öldürme Suçunun Manevi Unsuru Nedir?

Kasten öldürme suçunun manevi unsuru kasttır. Kast; TCK’nın 21. maddesinde “sucun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Fail, bir insanı öldürmeye elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlamış ancak daha sonra farklı nedenlerle ölüm meydana gelmemiş ve mağdur yaralanmış olabilir. Ancak bu durumda failin fiilinin “kasten yaralama” mı yoksa kasten öldürmeye teşebbüs” mü olduğu önemlidir. Bu durumda bazı olgulardan yararlanarak failin kastının öldürmeye mi, yoksa yaralamaya mı yönelik olduğu tespit edilmelidir. Failin amacının öldürme olup olmadığının tespiti yapılırken, mağdur ile fail arasındaki husumet sebebi ve mahiyetine, suçta kullanılan saldırı aleti, aletin kuvveti ve tesirine, şahısların bulundukları yerin durumuna, mağdurun vücudunda meydana gelen yaranın yeri ve mahiyetine, failin fiiline kendiliğinden mi yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiğine bakılarak öldürme kastının bulunup bulunmadığı araştırılır. Failin kastının yaralama ise ve yaralama sonucu ölüm gerçekleşmişse, kasten ya da taksirle öldürmeden değil, TCK md. 87/4 uyarınca neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan hüküm kurulur.

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri TCK md. 82’de tek tek sayılmıştır. Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle ve Töre saikiyle

işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md.82)

Kasten Öldürme Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru Nedir?

Meşru savunma ve kanun hükmünü yerine getirme uygunluk nedenleri bu suçta söz konusu olabilir:

Failin kendisine saldıran birinden korunmak için o kişiyi öldürmesi meşru savunma kapsamında hukuka uygunluk nedeni teşkil edecektir. Ancak savunma, orantılı ve ölçülü olmalıdır. Başka şekilde kurtulma imkânı olmasına rağmen karşısındakini öldüren kişi bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz.

Kanun hükmünü yerine getirmenin hukuka uygunluk nedeni teşkil edebilmesi için ise; hakkın sınırları içinde kullanılması gerekir. Polis ve jandarmanın ateşli silah taşıma ve kullanma hakkı kanunla tanınmış ancak belirli şartlara tabi tutulmuştur. Silahı kullanmasına gerek olmamasına, silahsız bir şekilde de karşısındakini etkisiz hale getirebilecek olmasına rağmen ateş edip kişinin ölmesine neden olan polis, bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Kasten öldürmeye teşebbüs, failin kasten öldürme suçunun icra hareketlerine başlaması, ancak elinde olmayan sebeplerle hareketleri tamamlayamaması ya da istediği sonuca ulaşamaması halinde kasten öldürmeye teşebbüs suçu oluşur.

Fail kendi çabasıyla mağdurun ölmesini önlerse teşebbüs değil, gönüllü vazgeçme söz konusudur. Bu durumda failin, sonucun meydana gelmesini engellediği ana kadar gerçekleşen eylemleri suç teşkil ediyorsa, bu suçtan hüküm kurulur. Mesela, failin kasten öldürmek amacıyla ateş ettiği kişinin ölümünü engellemek için ilk müdahalede bulunması, ambulans çağırması ve mağdurun hayatta kalması halinde kasten öldürmeye teşebbüsten değil kasten yaralamadan hüküm kurulur.

İçtima : Türk Ceza Kanunu, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağını kabul etmiştir. Yani, tek hareketle birden fazla kişiyi öldüren fail, mağdur sayısı kadar kasten öldürme suçundan cezalandırılacaktır.

Aynı kişiye karşı bu suçun birden çok kez işlenmesi ise zaten mümkün değildir. Ancak ilk suç tamamlanmamış ve teşebbüs aşamasında kalmışsa ve kurtulan mağdur daha sonrasında aynı fail tarafından öldürülmüşse, faile hem kasten öldürmeye teşebbüsten hem de kasten öldürme suçundan hüküm kurulur.                            

İştirak             : Faili icra hareketlerini yapmaya azmettiren, icra hareketlerine yardım edenler veya suçu birden fazla kişi olarak işleyenler suça iştirak etmiş sayılırlar.

Kasten Öldürme Suçunda Soruşturma Aşaması Nasıl İşler?

Kasten öldürme suçu, şikâyete tabi bir suç değildir. Kasten öldürme suçunun işlendiğini öğrenen veya haber alan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Kasten Öldürme Suçunun Yaptırımı Nedir?

Kasten öldürme suçunun temel halinde, fail, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Türk nitelikli hallerinde ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Kasten öldürme suçunda; adli para cezasına hükmedilemez, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumları ise uygulanamaz.

Kasten Öldürme Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?  

Uzlaşma kapsamında olan suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 vd. tahdidi olarak sayılmıştır. Kasten öldürme suçu, bu maddede yer alan suçlar arasında sayılmamıştır, uzlaşmaya tabi değildir.

Bursa’da ceza ve ağır ceza davalarına bakan Avukat Erdem ÖZKAN, ceza davalarına ilişkin avukatlık hizmeti vermektedir. Ceza Hukuku’nun kapsamına giren ve bu alanda avukatlık hizmeti verdiğimiz tüm davalar için bize ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz.