Skip links
isim değiştirme davası

İsim Değişikliği Davası Bursa Hukuk Bürosu

İsim Değişikliği Davası

İsim değişikliği davası, kimliğinde belirtilen isim ve soyadı çeşitli sebeplerden ötürü taşımak istememesinden ötürü açılan davalardır. Bu sebepler; kendisine verilen ismi veya soyadı kullanmaktan hoşlanmaması, isminin anlamının kötü manaya gelmesi, cinsiyeti ile bağdaşmaması, isminin alay içeren, toplum içinde kötü anlama gelebilecek nitelikte olması gibi çeşitli sebeplerden açılan davalardır.

2023 senesinde isim değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden yapılmamaktadır.

İsim ve soyisim değişikliği davaları Türk Medeni Kanunu Madde 27 gereğince; kişinin haklı sebepleri doğrultusunda açılması gereken davalardır. İsim ve soyisim değişikliği davalarında talepte bulunan kişi haklı gerekçelerini delilleriyle kanıtlamalıdır.

İsim Değişikliği Nüfüs Müdürlüğü’nden yapılabilir mi?

İsim ve soyisim değişikliğine dair talepler ancak mahkemeye başvuru yolu ile yapılabilir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca bir kereye mahsus getirilen isim ve soyisimde değişiklik yapabilecektir. Soyadı Kanunu uyarınca soyisminin küçük düşürücü olması halinde soyadını değiştirmek mümkündür.

İsim ve soyisim değişikliği için başvuru yapma hakkı 3 Kasım 2019 tarihinde ilgili Kanun hükmü gereğince sona ermiştir. 2023 yılında isim ve soyismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurması gerekecektir.

İsim Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

İsim değişikliği davasına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Hukuk Muhakemesi Kanunu uyarınca dava şartlarını taşıyan dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçenizin usul şartlarını taşımadığı halde davanız reddedilebilir veya dava süreniz uzayabilir. Dava dilekçesinde davacı taraf başvurucu iken; davalı taraf olarak Nüfus Müdürlüğü belirtilmelidir.

Avukat tarafından yürütülen isim ve soyisim değişikliği davalarında kısa sürede ve kolaylıkla sonuç alınacağından isim ve soyisim değişikliği davasını vekille yürütülmesi gerekmektedir.

Avukat tarafından açılacak isim ve soyisim değişikliği davalarında özel vekaletname gereklidir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan hakların kullanımında genel vekaletname ile işlem yapılamayacağından boşanma, isim değişikliği, mirastan doğan uyuşmazlıklarda özel vekaletname ile işlem yapılması gerekmektedir.

İsim değiştirme davası için avukata verilecek genel vekaletname şablonun başına isim ve soyisim değişikliğine dair dava açma yetkisinin verildiğinin belirtilmesi yeterli olacaktır.

ÇOCUĞUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI (18 YAŞ ALTI KİŞİ, KÜÇÜK)

18 yaşının altındaki küçük için isim değişikliği davalarında çocuğun dava ehliyeti olmaması sebebiyle velayet hakkını saklı tutan veliler ve avukatları tarafından dava açılacaktır. Küçük, 18 yaş altı çocuk, reşit değildir. Bu sebeple anne veya baba çocuğun isim değişikliğini talep edecektir. Haklı sebep davanın kabul edilme şartıdır. 18 yaşından küçük olmayanlar reşit sayıldığından davalarını şahsen veya avukatları aracılığı ile açabilir.

İsim Değişikliği Dava Süreci

Hukuk davalarındaki diğer dava türlerinde olduğu gibi usulüne uygun dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinde eksiklikler bulunması halinde mahkeme eksikliklerin giderilmesi maksadı ile kesin süre vermektedir. Bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise davanız reddedilecektir. Davalı veya ihtar olunan taraf olarak muhakkak Nüfus Müdürlüğü gösterilmelidir. Dava dilekçenizin hukuka uygun olarak hazırlanması adına muhakkak avukatla çalışılması tavsiye edilir.

Dava dilekçenizde isim değişikliğine sebep olan haklı sebepleriniz eve davaya ilişkin delillerinize dava dilekçenize eklenmesi gerekmektedir. Dava dilekçesini hazırladıktan sonra mahkemenin belirttiği harç ve giderleri kesin süre içerisinde yatırmanız gerekir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARINDAKİ HAKLI SEBEPLER NELERDİR?

İsim değişikliği talebi ancak haklı sebeplerin varlığı dahilinde kabul edilecektir. Bu haklı sebepler Kanun’da belirtilmemekle birlikte Yargıtay içtihatlarının kabul ettiği temel gerekçeler bulunmaktadır.

1-Din ve inançları sebebiyle eski ismini kullanmak istemeyen kişi için isim ve soyisim değişikliği yapmak haklı bir sebeptir. Kişinin eski hayatını çağrıştıran bir ismi kullanmaya mecbur bırakılması hukuk nezdinde mümkün değildir.

2-Şahsi gerekçeler; ismin alaycı ifade içermesi, isim ve cinsiyetin uyumlu olmaması bu durumun kişinin hayat kalitesini düşürmesi halinde isim değişikliği davası açmak için haklı gerekçenin var olduğu kabul edilir.

3- Ailevi sebeplerden ötürü isim değişikliği davası açılabilir. Anne ve babanın boşanması, baba ile iletişimin çeşitli sebeplerden ötürü olmaması, çocuğun velayetinin anneye verilmesi hallerinde annenin çocuğuna soyismini verebileceği kabul edilmektedir. Böyle bir durumda küçüğün soyisim değişikliği anne tarafından talep edilmesi gerekir. Yetişkin bireylerde ise dava şahsen veya vekil aracılığıyla açılmalıdır.

4-Tehdit altında olan kişilerde isim ve soyisim kayıtlarını değiştirmek için haklı sebebe sahiptir.

5-Cinsiyet değişikliği halinde isim değişikliği yapılabilmektedir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA TANIK (ŞAHİT)

Tanık; isim ve soyisim değişikliği davalarının ispatında yararlanılan en önemli delildir. Tanık isim ve soyisim değişikliği talebine haklı gerekçe olarak gösterdiği olaylara ilişkin bilgi ve görgüsünü ifade edecektir.

Tanıklar mahkeme huzurunda beyanda bulunmadan önce yemin ederek yalnızca gerçeği söyleyeceğini belirtir. Tanığın yemini esnasında mahkeme heyeti dahil olmak üzere salonda bulunanlar ayağa kalkar. Dava dilekçesinde tanık ismi belirtilmemesine rağmen duruşma esnasında hazır bulunan tanıkların da dinlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda dava dilekçesinde adı belirtilmesine rağmen tanığınızın duruşmaya katılmaması halinde tanığa tekrar davetiye çıkarılarak duruşmaya iştiraki ihtar edilir.

İsim Değişikliği Davası açmak için gerekenler nelerdir?

  1. Avukatınıza özel vekaletname vererek açıkça isim ve soyisim değişikliği için dava açma yetkisi verilmelidir.
  2. Avukatınız yok ise davacının davaya katılma zorunluluğu bulunur. Eğer davacı avukat ile temsil ediliyorsa duruşmaya katılmak zorunda değildir.
  3. Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36 gereğince nüfus müdürlüğünden görevli memur duruşmada hazır bulunacaktır.
  4. Duruşma esnasında tanıklarınız huzurda hazır bulunmalıdır, tanıklarınız iddialarınızı destekler nitelikte beyanda bulunmalıdır.
  5. Mahkeme isim değişikliği davanıza ilişkin yargılamasını tamamladığında dosyanız karara çıkacaktır. Duruşmada verilen kararın akabindeki 1 ay içerisinde mahkemenin gerekçeli karar yazması beklenir.
  6. Mahkeme isim değişikliğinin gerekli olduğuna dair kanaat getirmediği taktirde davanız reddedilmiş sayılacaktır. Reddedilen davada harç ve masrafların tarafınıza ödenmesi söz konusu değildir.
  7. Mahkeme isim değişikliğinin haklı sebebe dayandığına dair kanaat getirmesi halinde Basın İlan Kurumu’na bildirimde bulunulacaktır. Burada gazeteye ilan verilerek duyurulması amaçlanmaktadır.
  8. Gazete ilanından sonra mahkemenin isim değişikliği kararı Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek isim kütüğüne kaydedilecektir.

İsim Değişikliği Davası Vekaletname Örneği

İsim ve soyisim değişikliği kişiye sıkı sıkıya bağlı olan bir hak olduğundan genel vekaletname yerine özel vekaletname çıkartılması gerekmektedir. İsim ve soyisim değişikliğine ilişkin özel vekaletname örneği aşağıda belirtilmiştir.

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, davayı kabule, davadan vazgeçmeye, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, yabancı ülke mahkeme  kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli işlemleri yapmaya ve tanıma ve tenfize itiraza, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Bursa Barosu avukatlarından Hacı İlyas Mh. 2. Tezcan Sk. N:2 Arslantaş İş Merkezi K:10 D:73 adresinde mukim bulunan 5298 Sicil Nolu Av.Erdem ÖZKAN tarafımdan vekil tayin edildi.