Skip links
bursa tüketici hukuku avukatı

Organizasyon Ücret Bedeli İadesi Hangi Koşullarda Alınabilir ?

BURSA TÜKETİCİ HUKUKU AVUKATI EVİM ŞİRKETLERİNDEN ORGANİZASYON ÜCRET İADESİ

Faizsiz Ev Alma

Faizsiz ev alma seçeneği, ev alımı için faiz ödemeden kredi alma seçeneğidir. Faizsiz ev alma seçeneğini sunan bankalar, genellikle ev alımı için kullanılacak olan para miktarının bir bölümünü ön ödeme olarak talep ederler. Bu ön ödeme, evin satış fiyatının bir bölümüdür ve satın alınan evin bedelini karşılar.

Ön ödeme yapıldıktan sonra, kalan tutarın geri kalanı faizsiz olarak ödenebilir. Faizsiz ev alma seçeneğini kullanarak, ev alımı sırasında ödenecek faiz tutarını azaltabilir ve ev alımı için daha az para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Faizsiz ev alma seçeneğini kullanmak isteyenlerin, bankaların bu seçeneği sunan ürünlerini inceleyip karşılaştırmaları önerilir.

Faizsiz ev alma sisteminde sözleşmeyi fesih ve organizasyon ücretinin iadesi

Son zamanlarda oldukça popüler olan faizsiz ev alma sloganıyla kura usulü (çekiliş usulü) bir sistemle çalışan şirketlerin fayda sağladığı gibi mağduriyetlere de sebebiyet verdiği durumlar görülebilmektedir.
Söz konusu şirketlerin, sözleşmeye cayma durumunda organizasyon ücreti iade edilmez ifadesinin yer aldığı şerhi sözleşmeye koymakta, sözleşmeden herhangi bir sebeple cayma durumunda şirketin bir sorumluluğunun bulunmadığı yönünde tavır sergilemektedir. 

Çoğu firma, taksit iadelerini gerçekleştirirken ne yazık ki bazı firmalar, “organizasyon ücreti” adı altında alınan miktarları iade etmemektedirler. Gerekçesi ise üye olunurken imzalanan sözleşmede yer alan “sözleşmeden cayma halinde organizasyon ücretinin iade edilmeyeceği” hükmünü ileri sürmektedirler.

Haksız şart olması halinde geçersiz olacak bu tarz maddeler karşısında vatandaşlarımız da çaresiz bir şekilde, eğer şanslılarla ödeme yaptıkları taksitleri iade almakta ancak “organizasyon ücretini” ise geri alamayacaklarını düşünmektedirler.

Hizmet veren firmalar tarafından önceden matbu olarak hazırlanan bu sözleşmelerde uzman hukukçular için dahi, fark edilmesi zor tuzaklar bulunmaktadır. İşte bu şekilde haksız ve tek yanlı olarak hazırlanmış sözleşme koşullarına karşı tüketicinin korunması gerekmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. maddesi ile haksız şartların geçersiz olduğu belirtildiğinden tüketicinin imzaladığı sözleşmede yer alan “sözleşmeden cayma halinde organizasyon ücretinin iade edilmeyeceği” yönündeki hükümler; tüketici ile müzakere edilmeden yani karşılıklı bir şekilde anlaşma yapılmadan sözleşmeye eklenmişse ve tüketicinin aleyhine dengesizliğe neden oluyor ise sözleşmenin ilgili maddesinin tüketiciyi bağlamayacağını ifade edebiliriz.

Yani faizsiz ev-araba alma sistemini işleten firmalar; salt bahsi geçen sözleşme hükmüne dayanarak “organizasyon ücretinin” iade edilmeyeceğini ileri süremeyeceklerdir.

Evim Şirketlerinden Organizasyon Ücreti İadesi Nasıl Alınır?

Evim şirketleri, Türkiye’de ev alımı için faizsiz kredi seçeneği sunan şirketlerdir. Faizsiz ev alma sisteminde, satış sözleşmesi yapılırken bankalar tarafından talep edilen bir ücret olarak organizasyon ücreti ödenebilir. Bu ücret, satış sözleşmesi yapılırken ödenir ve sözleşme feshedildiğinde iade edilmez.

Eğer Evim şirketlerinden birinden organizasyon ücreti ödemiş ve sözleşme feshedildiğinde bu ücretin iadesini talep ediyorsanız, öncelikle sözleşmenin feshedildiğini belgeleyen bir dilekçe veya yazı ile şirkete başvurabilirsiniz. Dilekçe veya yazıda, iade talebinizi belirterek, gerekçelerinizi açıklayabilirsiniz. Şirket tarafından talebiniz değerlendirilecek ve eğer uygun görülürse, organizasyon ücretinin iadesi yapılabilir.

Eğer şirket tarafından talebiniz reddedilir veya beklenen cevap alınamazsa, yasal yollarla da iade talebinde bulunabilirsiniz. Bu konuda bir avukat veya hukuk bürosu ile iletişime geçerek, konuyla ilgili olarak danışmanlık alabilirsiniz.

Organizasyon Ücreti Geri Alınabilir Mı?

Organizasyon ücreti, ev alımı için faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar veya şirketler tarafından satış sözleşmesi yapılırken talep edilen bir ücret olabilir. Bu ücret, satış sözleşmesi yapılırken ödenir ve sözleşme feshedildiğinde iade edilmez. Ancak, organizasyon ücretinin iadesi talebi, banka veya şirkete yapılabilecek bir taleptir ve talebin kabul edilip edilmeyeceği, banka veya şirket tarafından değerlendirilecektir.

Eğer organizasyon ücreti ödemiş ve sözleşme feshedildiğinde bu ücretin iadesini talep ediyorsanız, öncelikle sözleşmenin feshedildiğini belgeleyen bir dilekçe veya yazı ile bankaya veya şirkete başvurabilirsiniz. Dilekçe veya yazıda, iade talebinizi belirterek, gerekçelerinizi açıklayabilirsiniz. Banka veya şirket tarafından talebiniz değerlendirilecek ve eğer uygun görülürse, organizasyon ücretinin iadesi yapılabilir.

Sözleşmeden Cayma Halinde Organizasyon Ücretinin İadesi

Ev alımı için faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar veya şirketler tarafından yapılan satış sözleşmelerinde, satış sözleşmesini feshetmek isteyen bir tarafın (genellikle satıcı) cayma hakkı vardır.

Eminevim cayma hakkı, satış sözleşmesinde belirtilen bir süre içinde kullanılabilir ve sözleşme feshedildikten sonra ön ödeme olarak yapılan para iade edilir. Ancak, faizsiz ev alma sisteminde organizasyon ücreti adı verilen bir ücret de ödenebilir. Organizasyon ücreti, satış sözleşmesi yapılırken bankalar tarafından talep edilen bir ücret olabilir. Bu ücret, satış sözleşmesi yapılırken ödenir ve sözleşme feshedildiğinde iade edilmez.

Eğer satış sözleşmesini feshetmek isteyen bir taraf organizasyon ücretinin iadesini talep ediyorsa, öncelikle sözleşmenin feshedildiğini belgeleyen bir dilekçe veya yazı ile bankaya veya şirkete başvurabilir. Dilekçe veya yazıda, organizasyon ücretinin iade talebinizi belirterek, gerekçelerinizi açıklayabilirsiniz. Banka veya şirket tarafından talebiniz değerlendirilecek ve eğer uygun görülürse, organizasyon ücretinin iadesi yapılabilir.

Eğer banka veya şirket tarafından talebiniz reddedilir veya beklenen cevap alınamazsa, yasal yollarla da iade talebinde bulunabilirsiniz. Bu konuda Bursada tüketici hukuku alanında uzman avukat veya hukuk bürosu ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Tüketici Aleyhine Ne Gibi Durumlar Ortaya Çıkabilir?

7292 sayılı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa göre tasarruf finansman sözleşmeleri için eklenen geçici madde gereğince;

Tasarruf Finansman

Tasarruf finansman sözleşmesi

MADDE 39/A(1) Tasarruf finansman sözleşmesi, belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir.

(2) Tasarruf finansman sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir.

(3) Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin söz konusu cayma hakkını kullanması hâlinde şirket, organizasyon ücreti dâhil, müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

(4) Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahiptir. Şirket, müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması hâlinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını, Kurulca belirlenecek süre içerisinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi ile tahsisat ileriki bir tarihe ertelenebilir, erteleme hâlinde müşterinin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalır. Tasarruf finansman sözleşmeleri, müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumu haricinde, şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.

(5) Tasarruf finansman sözleşmelerinde asgari olarak tutarlara, vadeye, organizasyon ücretine, gelir, maliyet ve masraflara, konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimine yönelik tasarruf etme ve finansman kullandırma dönem ve koşullarına, iade süre ve şartlarına, temerrüde, cayma hakkının kullanımına, sözleşmenin sona ermesine, feshine, mirasçılara intikaline, üçüncü taraflara devrine, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alır. Şirketler tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Sözleşme kapsamında müşterinin bilgilendirilmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

Bazı Mahkemeler bu kanun hükümlerini gerekçe göstererek sözleşmedeki organizasyon bedeli içerikli hükümlerin haksız şart niteliğinde olmadığına karar vermektedirler. Organizasyon bedelinin sözleşmenin ana unsurlarından biri olarak değerlendirildiği güncel yargı kararlarında yer almaktadır. İlgili maddenin yürürlüğe girdiği 04.03.2021 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelerde böyle bir ihtilaf sözkonusu olabilmektedir.

Sonuç Olarak;

Gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse de Türk Borçlar Kanunun 20. madde ve devamındaki hükümler ile emsal yargı kararlarına göre; tüketici taraf ile hizmet sunucusu arasında herhangi bir görüşme yapılmadan tüketici, söz konusu hizmeti alması için sözleşmedeki tüm hususları kabul etme durumunda bırakılmaktadır. Hizmet sunucusu sözleşmede ‘’organizasyon bedeli’’ adı altında talep ettiği ücretlerin içeriğinin ne olduğunun, neleri kapsadığını izah etmemektedir.

Organizasyon bedeli tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartı olduğundan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu gereğince haksız şart niteliğindedir ve kesin olarak hükümsüzdür. Bu nedenle tüketiciye geri ödenmesi gerekmektedir.

Bursa tüketici avukatına hukuki destek ihtiyaçlarınız için çekinmeden ulaşabilirsiniz.