Skip links
avukatlik asgari ücret tarifesi

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (Güncel)

2023-2024 Yılı Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 Eylül ayı itibariyle resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi detaylı olarak yazımızda sunulmuştur.

2023-2024 YILI GÜNCEL AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
     
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.300,00 TL
  Takip eden her saat için 1.300,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 4.800,00 TL
  Takip eden her saat için 2.300,00 TL
3. Yazılı danışma için 4.800,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 3.600,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
  a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400,00 TL
  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.000,00 TL
  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 11.400,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 3.800,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 6.300,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 31.900,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 12.900,00 TL
5. Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde  
  a) Duruşmasız ise 63.300,00 TL
  b) Duruşmalı ise 109.400,00 TL
  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir  
6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir. 3.200,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL
2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 15.800,00 TL
  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:  
  a) Duruşmasız ise 4.700,00 TL
  b) Duruşmalı ise 5.900,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
  a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL
  b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 8.700,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300,00 TL
6. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip eden davalar için
10.700,00 TL
8.000,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.500,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL
13. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 11.700,00 TL
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için  
  a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
  a) Bir duruşması olan işler için 10.200,00 TL
  b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 20.400,00 TL
16. Sayıştay’da görülen hesap yargıları için  
  a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL
  b) Duruşmalı ise 32.000,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 32.000,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için  
  a) Duruşmasız ise 17.100,00 TL
  b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 67.700,00 TL
  b) Bireysel başvuru  
  Duruşmalı işlerde 37.600,00 TL
  Duruşmasız işlerde 18.800,00 TL
  c) Diğer dava ve işler 38.800,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 200.000,00 TL için 16,50%
2. Sonra gelen 200.000,00 TL için 15,00%
3. Sonra gelen 400.000,00 TL için 14,00%
4. Sonra gelen 600.000,00 TL için 11,00%
5. Sonra gelen 800.000,00 TL için 8,00%
6. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için 5,00%
7. Sonra gelen 1.200.000,00 TL için 3,00%
8. 5.600.000,00 TL’dan yukarısı için 1,00%

Müvekkil ile avukatı arasındaki ücret resmi tarifenin altında kalmamak üzere belirlenmektedir. Bu miktarlarla 2023- 2024 yıllarında avukatlık hizmetine dair en düşük ücretin tespiti sağlanmıştır. Hem tablo halinde hem de resmi gazetede yayımlanmış haliyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bu yazımızda yer almaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi